Welcome!

Đây là chỗ dành cho cựu học sinh trường Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn TrườngTộ, từ lớp 8A niên khóa 1971-1972 đến lớp 12T1 niên khóa 1975-1976 . Ai khác có hứng thú xin cứ tự nhiên.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Bàn nhậu cuối năm, 2012

22-12-2012 tại nhà hàng Đoàn Viên.


Mai, Tâm., Khiêm, Cuội
Phong, Hải, Phúc, Sơn
và Lệnh.
Nguyễn Tấn Phước
Cuội, Sáu, Khôi

Sáu vs. Phục:
- Đầu mày không gọn bằng tao.
- Ừ, nhưng của tao bóng hơn mày!
Nói chuyện với TC HòaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét